CFXIXI工作室首页
CF西西的博客 | 网易企业邮箱 Foxmail V7.2客户端设置

网易企业邮箱 Foxmail V7.2客户端设置

11. 五月 2016

转自:http://jingyan.baidu.com/article/8275fc8690630546a03cf618.html

 

填写正确的邮箱地址和密码,在pop服务器处填写“pop.ym.163.com”,端口填写“110”;在smtp服务器处填写“smtp.ym.163.com”;端口填写“25”。点击“创建”,完成设置。 

 

http://jingyan.baidu.com/album/8275fc8690630546a03cf618.html?picindex=4

综合